BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/QHLĐTL-CSLĐ
V/v kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

(Công ty cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội)

Cục Quan hệ lao động - Tiền lương nhận được công văn số 9071/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, sau khi nghiên cứu, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

1. Bộ luật Lao động năm 1994 (nay được thay thế bằng Bộ luật Lao động năm 2012) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định. Trường hợp sau đó người lao động làm việc cho doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mới.

2. Theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2012, Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Điều 36 và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Lao động.

3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chỉ trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động đối với thời gian người lao động làm việc thực tế cho mình và trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động làm việc thực tế tại doanh nghiệp trước khi chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản (kể cả thời gian làm việc tại khu vực nhà nước được tuyển dụng lần cuối vào doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản trước ngày 01/01/1995) khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp Bà hỏi thì người lao động có thời gian làm việc tại Công ty Tin học xây dựng (nay là Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng) từ ngày 10/8/2000 đến ngày 01/8/2018 mà chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao độngĐiều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên đối với thời gian người lao động làm việc tại công ty cổ phần và giai đoạn trước khi cổ phần hóa (từ ngày 10/8/2000 đến ngày 01/8/2018).

Trên đây là ý kiến của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, trả lời bà Nguyễn Thị Thanh Thúy./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VCCI;
- TT. Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu VP, CSLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Tường

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 402/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 trả lời kiến nghị về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Số hiệu 402/QHLĐTL-CSLĐ Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quan hệ lao động và Tiền lương Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 402/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 trả lời kiến nghị về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close