BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4021/TCT-KK
V/v: Điều chỉnh tiền chậm nộp.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2982/CT-QLN ngày 25/9/2018 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh tiền chậm nộp tiền thuế.

Căn cứ Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc nộp chậm tiền thuế;

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ các quy định nêu trên, về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5733/TCT-KK ngày 12/12/2016 hướng dẫn về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn và theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4021/TCT-KK năm 2018 về điều chỉnh tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 4021/TCT-KK Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4021/TCT-KK năm 2018 về điều chỉnh tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close