BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4023/TCT-TNCN
V/v c/s thuế TNCN với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 3756/CT-TTHT ngày 22/09/2017 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị hướng dẫn thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán tại Công ty CP Dược Trung ương 3 (Công ty). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2d Điều 48 Nghị Định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính Phủ quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty Cổ phần:

“Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty cổ phần toàn bộ s cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.”

Tại Khoản 9 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định:

“9. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“Điều 16. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán

2. Giá bán chứng khoán được xác định như sau:

a) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán;

b) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này là giá ghì trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo s sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng”.

Tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán quy định:

"Điều 19. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán

...2. Việc chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên SGDCK được VSD thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán thông qua các giao dịch mua bán thực hiện qua hệ thống giao dịch của SGDCK;

b) Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với các giao dịch không mang tính chất mua bán hoặc không thể thực hiện được qua hệ thống giao dịch của SGDCK trong các trường hợp sau:

...- Tổ chức phát hành mua lại cổ phiếu ưu đãi hoặc thu hồi cổ phiếu (không phát sinh tiền mua lại) của cán bộ, công nhân viên khi chm dứt hợp đồng lao động làm cổ phiếu quỹ, c phiếu thưởng cho cán bộ, công nhân viên;"

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên trường hợp cá nhân bán lại cổ phần ưu đãi cho Công ty do nghỉ việc trước thời hạn cam kết thì giá chuyển nhượng chứng khoán là thực tế chuyển nhượng thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Đà Nẵng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để
b/c);
- Vụ PC, CS, T.tra-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4023/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 4023/TCT-TNCN Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4023/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close