BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4038/TCT-CS
V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4596/CT-HQTA ngày 03/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, công văn số 562/CT-HCQTTVAC ngày 20/06/2018 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, và công văn số 2400/CT-AC ngày 11/05/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4485/TCT-CS ngày 14/10/2014 trả lời Cục Thuế TP Đà Nẵng.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu công văn số 4485/TCT-CS ngày 14/10/2014 nêu trên và căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4038/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 4038/TCT-CS Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4038/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close