BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4080/LĐTBXH-ATLĐ
V/v kiến nghị của bà Nguyễn Việt Hà - Công ty TNHH phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

Bà Nguyễn Việt Hà, Công ty trách nhiệm hữu hạn phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam

Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9054/VPCP-ĐMDN chuyển văn bản kiến nghị của bà Nguyễn Việt Hà - Công ty trách nhiệm hữu hạn phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định đối tượng nhóm 3 là người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

2. Công việc vận hành hệ thống mạ theo mô tả của Bà Nguyễn Việt Hà là các công việc được quy định tại mục 2 phụ lục Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động “Trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất” và được quy định tại mục 6 phụ lục Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động “Làm khuôn đúc, luyện, cán, đúc, tẩy rửa, mạ, đánh bóng kim loại, làm sạch bề mặt kim loại...” ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trả lời để Bà Nguyễn Việt Hà được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4080/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 kiến nghị về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 4080/LĐTBXH-ATLĐ Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung


Công văn 4080/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 kiến nghị về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close