TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4089/GSQL-GQ4
V/v đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Philip Rang.
(146 Bis/4 Nguyễn Văn Thủ, P. Đao Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đề ngày 8/12/2018 của ông Philip Rang, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 216 Luật Sở hữu trí tuệ, mục 8 Luật Hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm soát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Theo đó, hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 6 Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính và Thông báo số 4769/TB-TCHQ ngày 14/8/2018 của Tổng cục Hải quan thì người nộp đơn phải nộp phí kiểm tra, giám sát.

Vì vậy, để có cơ sở xem xét đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đề nghị Ông nộp đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định, đồng thời chỉ rõ hàng hóa có yêu cầu được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Ông Philip Rang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4089/GSQL-GQ4 năm 2018 về đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 4089/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 19/12/2018
Ngày có hiệu lực 19/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4089/GSQL-GQ4 năm 2018 về đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close