BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4193/LĐTBXH-PC
V/v Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, Bộ đề nghị các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 687/QĐ-LĐTBXH ngày 6/6/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 25/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị mình để đảm bảo sự phù hợp với các quy định của Luật Quản lý ngoại thương; rà soát Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa thuộc diện quản lý theo giấy phép, theo điều kiện kèm mã số hàng hóa theo quy định hiện hành (nếu có); và gửi kết quả rà soát cho Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Bộ trước ngày 19/10/2018.

3. Văn phòng Bộ chủ trì tổng hợp và phối hợp với các đơn vị xem xét, trình Bộ trả lời kiến nghị của các Hiệp hội ngành hàng liên quan đến việc thực thi Bộ luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm về quy định về thời gian làm thêm, lương tối thiểu, trợ cấp thất nghiệp.

4. Tổng cục giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác đào tạo nghề, tạo nguồn lao động phù hợp cho các ngành đang có nhu cầu chuyển sang áp dụng công nghệ 4.0 như chế biến gỗ, dệt may, da giày.. .và báo cáo Bộ trước ngày 19/10/2018.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo Bộ đúng thời hạn theo yêu cầu.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4193/LĐTBXH-PC năm 2018 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 4193/LĐTBXH-PC Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4193/LĐTBXH-PC năm 2018 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close