TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42894/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN)
Địa chỉ: Lô B.6 Khu Công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội
MST: 0101382443.

Trả lời công văn số 051/2017/CV-PAPVN ngày 03/05/2017 của Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam (gọi tắt là Công ty PAPVN) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty PAPVN ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các Công ty cùng tập đoàn ở nước ngoài, trong hợp đồng cung cấp dịch vụ nêu rõ Công ty PAPVN phải nộp các chi phí thuế tại nước ngoài liên quan đến các dịch vụ mà Công ty cung cấp thì đây không phải là hoạt động có dự án đầu tư ở nước ngoài để chuyển phần lợi nhuận sau thuế về Việt Nam, do đó Công ty không được trừ số thuế nhà thầu đã nộp cho cơ quan thuế bên nước ngoài vào thuế thu doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam. Khoản chi phí thuế nhà thầu Công ty đã nộp tại nước ngoài được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT. TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 42894/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội

Số hiệu 42894/CT-TTHT Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày có hiệu lực 26/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 42894/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội
Mục lục

Mục lục

Close