BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4315/BTC-CST
V/v thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Xi măng Nghi Sơn

Bộ Tài chính nhận được công văn số 63/NSCC ngày 06/3/2019 Công ty xi măng Nghi Sơn đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về nội dung tương tự, Bộ Tài chính đã có công văn số 1426/BTC-CST ngày 29/01/2019 về việc thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu trả lời Công ty Xi măng Chinfon, Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long và Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long (gửi kèm). Do vậy, đề nghị nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 1426/BTC-CST để thực hiện.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty xi măng Nghi Sơn được biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC; TCT; TCHQ;
- Lưu: VT, CST (10b).

TL. BTRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4315/BTC-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 4315/BTC-CST Ngày ban hành 11/04/2019
Ngày có hiệu lực 11/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4315/BTC-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close