BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4360/LĐTBXH-TTr
V/v thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, cơ quan thanh tra các cấp và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên phạm vi toàn quốc, phát hiện nhiều trường hợp hưởng chế độ ưu đãi không đúng quy định của pháp luật phải đình chỉ trợ cấp và buộc hoàn trả số tiền đã hưởng sai, nộp ngân sách nhà nước. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương về khó khăn trong việc thu hồi các khoản tiền nêu trên (lý do: đối tượng đã chết; gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo), ngày 28/8/2018, Bộ LĐTBXH đã có tờ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung này.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018, trong đó có nội dung: “Về xử lý khoản trợ cấp người có công đã hưởng không đúng quy định, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ LĐTBXH tại Tờ trình số 153/TTr-LĐTBXH ngày 28/8/2018 về việc không thu hồi khoản trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hưởng không đúng quy định đối với trường hợp đã chết. Đối với các trường hợp khác, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng không đúng quy định, nộp ngân sách nhà nước; kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Bộ LĐTBXH đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, thực hiện nghiêm nội dung Nghị quyết số 119/NQ-CP nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Bộ LĐTBXH để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ Tài chính (để biết);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Thanh tra Chính phủ (để biết);
- Cục NCC;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố (t/h);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4360/LĐTBXH-TTr năm 2018 thực hiện Nghị quyết 119/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 4360/LĐTBXH-TTr Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4360/LĐTBXH-TTr năm 2018 thực hiện Nghị quyết 119/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close