TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4363/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 1928/HQQN-TXNK ngày 4/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc xử lý thuế đối với hàng hóa bị hỏa hoạn của Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định việc giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định việc giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau:

“1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Luật hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Hồ sơ đề nghị giảm thuế, gồm:

a) Công văn đề nghị giảm thuế của người nộp thuế theo Mẫu số 08 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

b) Hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có), trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế phải có xác nhận của tổ chức bảo hiểm; hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

c) Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờy thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu): 01 bản chính.

Biên bản, văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại;

d) Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa: nộp 01 bản chính.

Giấy chứng nhận giám định phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu hồ sơ đề nghị giảm thuế của Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long kèm theo công văn số 1928/HQQN-TXNK của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thì văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng quá thời hạn quy định 30 ngày; Công ty không xuất trình được xác nhận của tổ chức bảo hiểm trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế và Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa nên không đáp ứng điều kiện để xem xét giảm thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Cục Thuế XNK có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4363/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 4363/TXNK-CST Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4363/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close