BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4418/TCHQ-TXNK
V/v thông báo xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Logistics Bắc Phong
(Đ/c: số 13 đường Khánh Hội, phưng 3, quận 4, Tp. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước số 24/04/CV-BPL ngày 24/4/2017 của Công ty Cổ phần Logistics Bắc Phong về việc xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại “2-Seater Electric Utility Car”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính thì một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Tại mục 24 Phần E Đơn đề nghị xác định trước mã số, Công ty đề nghị 02 mã số (hoặc 8704.90.99 hoặc 8709.11.00). Để có thêm thông tin xác định mã số phù hợp đối với mặt hàng nêu trên, đề nghị Công ty nêu cụ thể 01 mã số đối với mặt hàng liên quan. Đồng thời, đề nghị quý Công ty cung cấp thông tin về mã số mặt hàng được áp dụng tại nước dự kiến nhập khẩu (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Logistics Bắc Phong được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái;
- Lưu: VT, TXNK-Thu Hằng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trịnh Mạc Linh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4418/TCHQ-TXNK năm 2017 thông báo xác định trước mã số mặt hàng có tên thương mại “2-Seater Electric Utility Car” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4418/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày có hiệu lực 30/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4418/TCHQ-TXNK năm 2017 thông báo xác định trước mã số mặt hàng có tên thương mại “2-Seater Electric Utility Car” do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close