TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44519/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Cổng Vàng
(Địa chỉ: Số 90 Phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội; MST: 0102721191)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 561/PC-TCT ngày 21/6/2017 Tổng cục Thuế và công văn số 29/2017/CV ngày 08/06/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Cổng Vàng hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán ”, “tên, địa chỉ, mã s thuế của người mua ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Căn cứ tiết b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: Phường” thành P; Quận” thành Q, Thành phốthành TP, Việt Namthành “VN” hoặc CphầnCP, Trách nhiệm Hữu hạn thành TNHH, khu công nghiệp thành KCN, sản xuất thành SX, Chi nhánh thành CN... nhưng phải đảm bảo đy đủ s nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty tra cứu thông tin trên trang web và thông tin trên đăng ký kinh doanh bị sai về font chữ, dòng tiêu thức địa chỉ của Công ty là “Số 60 Phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam” nhưng tên trên trang Website lại viết thành “Số 60 Phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội ” trong điều kiện các tiêu thức khác đảm bảo đúng, đầy đủ và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp thì được coi là hóa đơn hợp lệ để sử dụng kê khai, hạch toán theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Cổng Vàng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Ba Đình;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT. TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 44519/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu 44519/CT-TTHT Ngày ban hành 03/07/2017
Ngày có hiệu lực 03/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 44519/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close