BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4481/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình triển khai thực hiện công văn số 2879/BTC-TCHQ ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc việc quyết toán đối với vật tư, dụng cụ, nguyên liệu… đã nhập khẩu, tạm nhập theo loại hình kho bảo thuế của Công ty suất ăn hàng không Nội Bài. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp kiểm tra hàng hóa tồn kho, trên cơ sở lượng hàng hóa tồn chi tiết theo từng loại để cung ứng cho hãng hàng không nước ngoài/ cung ứng cho hãng hàng không Việt Nam làm cơ sở xác định lượng nguyên liệu, dụng cụ, trang thiết bị... đầu vào để khi chuyển sang loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu thực hiện báo cáo theo mẫu báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu - Mẫu số 15/BCQT/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra hàng hóa tồn kho theo hướng dẫn tại Điều 40 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

2. Vướng mắc việc lưu giữ chứng từ giao nhận hàng hóa, trước mắt đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 2879/BTC-TCHQ ngày 06/3/2017 dẫn trên. Về lâu dài, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu, xây dựng quy định việc gửi và tiếp nhận các chứng từ giao nhận hàng hóa dưới dạng dữ liệu điện tử.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài (thay tr/l);
(Đ/c: Sân bay Quốc tế Nội Bài - Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL.Tân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4481/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4481/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 4481/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close