TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4485/TXNK-DTQLT
V/v vướng mắc nợ thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo số 1102/BC-HQĐNg ngày 22/6/2018 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng phản ánh về những vướng mắc trong 06 tháng đầu năm 2018. Đối với vướng mắc nêu tại mục I: “Hiện nay, đối với biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên, trường hợp đối tượng bị cưỡng chế không tự kê khai tài sản, thì việc thu thp thông tin, xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế theo quy định là rất khó khăn. Vì không biết doanh nghiệp có những tài sản gì, ở đâu, xác minh thông tin những cơ quan nào, đơn vị nào? Đề nghị có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hơn về cách thức thu thập thông tin về tài sản để thực hiện biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản - Điều 38 Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016”, sau khi trao đổi với Vụ Pháp chế (Tổng cục), Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế đã được quy định cụ thể tại Điều 33 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ, Điều 38 Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng nghiên cứu và tổ chức thực hiện. Mặt khác, khoản 1 Điều 38 Thông tư 155/2016/TT-BTC đã quy định các “quyền” của người ra quyết định cưỡng chế khi xác minh thông tin về tài sản. Do đó, người ra quyết định cưỡng chế căn cứ từng loại tài sản, tùy từng trường hợp cụ thể để vận dụng quyền của mình.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Văn phòng TC (để biết);
- Lưu: VT, DTQLT - Xuân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4485/TXNK-DTQLT năm 2018 vướng mắc nợ thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 4485/TXNK-DTQLT Ngày ban hành 09/08/2018
Ngày có hiệu lực 09/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4485/TXNK-DTQLT năm 2018 vướng mắc nợ thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close