BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4497/LĐTBXH-TCCB
V/v tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng chuyên môn, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 13/10/2017, Bộ Nội vụ có Công văn số 5469/BNV-TCBC về việc triển khai Kết luận số 17-KT/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, trong đó có nội dung về quản lý, sử dụng biên chế. Bộ yêu cầu các đơn vị rà soát, tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tính đến thời điểm 30/9/2017 (theo biểu mẫu đính kèm).

Do thời gian gấp, đề nghị đơn vị gửi báo cáo và các biểu mẫu thống kê về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 27/10/2017 vào thư điện tử, địa chỉ: [email protected], điện thoại liên hệ (024.39363337) để kịp tổng hợp và báo cáo Bộ Nội vụ, đồng thời gửi qua đường văn thư trong thời gian sớm nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Đơn vị

BIỂU SỐ 1

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, HỢP ĐỒNG LÀM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ, NGÀNH)

Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Số có mặt tại thời điểm 30/9/2017

STT

Tên đơn vị

Biên chế công chức Bộ, ngành giao năm 2017

Công chức có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Số giao

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

1

Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

 

 

2

Phòng 1

 

 

 

 

 

3

Phòng 2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

. . .

Phòng n

 

 

 

 

 

               

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày     tháng    năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đơn vị

BIỂU SỐ 2

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA BỘ, NGÀNH)

Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Số có mặt tại thời điểm 30/9/2017

STT

Tên đơn vị

Số lượng người làm việc Bộ, ngành giao năm 2017

Kinh phí hoạt động

Viên chức có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Số giao

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

1

Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

 

 

 

2

Phòng (Khoa) 1

 

 

 

 

 

 

3

Phòng (Khoa) 2

 

 

 

 

 

 

 

….....

 

 

 

 

 

 

 

Phòng (Khoa) n

 

 

 

 

 

 

                 

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày     tháng     năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB năm 2017 về tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng chuyên môn, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB năm 2017 về tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng chuyên môn, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu 4497/LĐTBXH-TCCB Ngày ban hành 26/10/2017
Ngày có hiệu lực 26/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB năm 2017 về tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng chuyên môn, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close