BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4507/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu hàng hóa là tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 28/6/2017 của ông Nguyễn Trung Hà, nguyên Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga về đề nghị xem xét, giải quyết thủ tục nhập khẩu lô hàng dưới dạng tài sản của 08 cán bộ ngoại giao công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga (trong đó có 03 cán bộ đã về nước, 05 cán bộ sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 07, 08/2017), lô hàng được chuyển về cảng Hải Phòng theo vận số 507700014208 mang tên ông Lê Công Bằng, hộ chiếu D0016850. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

- Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 45 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và trên cơ sở giấy tờ xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga về việc kết thúc nhiệm kỳ công tác của 08 cán bộ ngoại giao (gồm các ông: Lê Công Bằng, Nguyễn Trung Hà, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Văn Hiệp, Đoàn Khắc Hoàng và bà Phùng Lệ Thủy, Nguyễn Minh Ánh) và việc đóng tài sản chung container của các cán bộ ngoại giao này để cùng chuyển về Việt Nam, để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.

- Về người khai hải quan: căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì trường hợp nhập khẩu hàng hóa nêu trên không thuộc trường hợp được ủy quyền khai hải quan mà phải thực hiện thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

2. Về việc chính sách thuế: thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và các văn bản quy định liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Nguyễn Trung Hà (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4507/TCHQ-GSQL năm 2017 nhập khẩu hàng hóa là tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 4507/TCHQ-GSQL năm 2017 nhập khẩu hàng hóa là tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
Số hiệu 4507/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4507/TCHQ-GSQL năm 2017 nhập khẩu hàng hóa là tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close