BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4516/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra thực tế hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco (JDV).
(đ/c: 4-W07E1 tầng 4, nhà ga T2, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 138/2017/CV-JDV ngày 28/6/2017 của Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco về đề nghị được kiểm tra thực tế hàng hóa đối với lô hàng tạm nhập của Công ty được vận chuyển đến Cảng Đà Nẵng để bán tại cửa hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và khoản 3 và 11 Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:

- Công ty JDV thực hiện mở tờ khai tạm nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế khu vực sân bay quốc tế Đà Nẵng.

- Trường hợp lô hàng thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng niêm phong, lập biên bản bàn giao cho Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đồng thời thông báo bằng fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng biết để phối hợp theo dõi. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng thực hiện kiểm hóa hộ. Các thủ tục khác liên quan đến việc tạm nhập khẩu hàng hóa để bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4516/TCHQ-GSQL năm 2017 kiểm tra thực tế hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 4516/TCHQ-GSQL năm 2017 kiểm tra thực tế hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Số hiệu 4516/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4516/TCHQ-GSQL năm 2017 kiểm tra thực tế hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close