BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4520/TCHQ-GSQL
V/v nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua,Tổng cục Hải quan nhận phản ánh của một số doanh nghiệp liên quan đến đề nghị được nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với lô hàng nhập khẩu có thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp nhận và kiểm tra C/O theo quy định trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn nộp C/O cho lô hàng nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu; không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị nợ C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và khai báo việc nộp bổ sung C/O.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4520/TCHQ-GSQL năm 2017 về nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4520/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4520/TCHQ-GSQL năm 2017 về nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close