BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4530/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam.
(Đ/c: Đường số 2, KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước số 1706028/FAVL ngày 21/6/2017 của Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam về việc xác định trước mã số mặt hàng có tên thương mại Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Đối chiếu với quy định trên thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định, cụ thể: Mỗi đơn đề nghị xác định trước mã số chỉ áp dụng đối với 01 mặt hàng. Tuy nhiên, tại Mục 8 và Mục 13, doanh nghiệp đề nghị xác định trước đối với 04 mẫu hàng thuộc các ký, mã hiệu, chủng loại khác nhau.

Do vậy, Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước số kèm toàn bộ các mẫu hàng để Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4530/TCHQ-TXNK năm 2017 xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng có tên thương mại Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4530/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4530/TCHQ-TXNK năm 2017 xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng có tên thương mại Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close