BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4532/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1120/HQĐNa-TXNK ngày 18/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu sau đó xuất khẩu theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị áp dụng điều kiện về miễn thuế, hoàn thuế đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ từ thời điểm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 có hiệu lực

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 thì văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thuộc đối tượng chịu thuế.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm được hoàn thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Căn cứ các quy định nêu trên, từ ngày 01/9/2016 đến nay thì trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh và đã xuất khẩu sản phẩm theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nên không đủ điều kiện để được hoàn thuế.

2. Về việc kiến nghị bổ sung, sửa đổi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất và xuất khẩu sản phẩm theo hình thức xuất khẩu tại chỗ của Cục Hải quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị về chính sách miễn thuế nhập khẩu để gia công theo hình thức XNK tại chỗ để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cho phù hợp với thực tế.

Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4532/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4532/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 01/08/2018
Ngày có hiệu lực 01/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4532/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close