BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4547/TCHQ-TXNK
V/v trả lời kiến nghị không áp dụng xử phạt VPHC và phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP ĐT&PT Du lịch Phú Quốc.
(Địa chỉ: Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)

Trả lời Công văn số 230/2017/CV1-DLPQ ngày 02/11/2017 của Công ty CP ĐT&PT Du lịch Phú Quốc về việc kiến nghị không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan và phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính; Khoản 2 Điều 8 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ thì hành vi lập và khai không đứng nội dung hồ sơ miễn thuế, (bao gồm cả lỗi cố ý và vô ý) thì bị phạt 20% số tiền thuế khai thiếu.

Căn cứ quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ thì hành vi vi phạm của Công ty không thuộc những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Do vậy, không có cơ sở xem xét miễn xử phạt vi phạm hành chính như đề nghị của Công ty.

2. Về tiền chậm nộp thuế:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 42, điểm b khoản 1 Điều 133 của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì trường hợp Công ty bị ấn định thuế, thi ngoài việc nộp đủ tiền thuế ấn định, Công ty còn phải nộp tiền chậm nộp tính từ ngày thông quan/giải phóng hàng đến ngày nộp thuế.

Căn cứ Điều 46 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định việc khai bổ sung sau khi có kết quả phân tích, giám định. Trường hợp ấn định thuế của Công ty là do khai sai đối tượng miễn thuế đối với mặt hàng “xe điện các loại, xe vận chuyển công năng sử dụng trong sân golf”.

Do vậy, việc đề nghị dựa trên căn cứ này để không tính tiền chậm nộp của Công ty là không phù hợp nên không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết, thực hiện

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Cục KTSTQ (để t/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (05b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Chí Thành

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4547/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lời kiến nghị không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4547/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 02/08/2018
Ngày có hiệu lực 02/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4547/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lời kiến nghị không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close