BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4553/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20170629 ngày 29/6/2017 của Công ty TNHH M&C ELECTRONICS VINA đề nghị xin hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng nhập khẩu là máy móc, khuôn, đồ gá và nguyên liệu từ nước ngoài để phục vụ nhu cầu sản xuất, sau đó Công ty tiến hành bán thanh lý số máy móc, khuôn, đồ gá và nguyên liệu này bằng hình thức tái xuất. Qua nghiên cứu nội dung công văn nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc về xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, tại cuộc họp ngày 26/5/2017, Lãnh đạo Bộ đã có ý kiến chỉ đạo giao Tổng cục Thuế xử lý sửa đổi quy định tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

Do đó, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 20170629 của Công ty TNHH M&C ELECTRONICS VINA nêu trên, để Tổng cục Thuế tổng hợp, xử lý.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH M&C VINA (Lô J1, Khu CN Quế Võ - Khu vực mở rộng, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4553/TCHQ-TXNK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4553/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4553/TCHQ-TXNK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close