TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4556/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP
(Đ/c: số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 190/2018/NBC của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP xin hướng dẫn về khái niệm phế liệu, phế phẩm trong quá trình sản xuất và trị giá tính thuế khi chuyển tiêu thụ nội địa. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khái niệm phế liệu, phế phẩm đã được quy định cụ thể tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó: Phế liệu là vật liệu loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu không còn giá trị sử dụng ban đầu được thu hồi để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác; phế phẩm là thành phẩm, bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất,...) bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và không đạt chất lượng để xuất khẩu.

Đề nghị Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP căn cứ hồ sơ, thực tế lô hàng nhập khẩu và đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện.

2. Đối với kiến nghị về xác định trị giá trường hợp nguyên phụ liệu dư thừa của Hợp đồng gia công sản xuất xuất khẩu, không sử dụng nữa, được đối tác biếu tặng, công ty xin chuyển tiêu thụ nội địa:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc không có hóa đơn thương mại thì trị giá hải quan là trị giá khai báo. Trường hợp có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định từ Điều 8 đến Điều 12 Thông tư này.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, TGHQ (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4556/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 4556/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 10/08/2018
Ngày có hiệu lực 10/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4556/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close