TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4558/TXNK-CST
V/v xác định linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 947/HQHT ngày 21/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc vướng mắc xác định linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Căn cứ đ xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Theo số thứ tự 597 phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: Phụ tùng của xe máy và xe đạp, nhóm 87.14 thuộc Danh mục “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được”.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ quy định nêu trên xác định mã số cụ thể của từng mặt hàng tại danh mục của Công ty Cổ phần xe điện Hà Tĩnh, đối chiếu hàng hóa tại danh mục này với danh mục “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được”. Trường hợp xác định hàng hóa là phụ tùng của xe máy và xe đạp thuộc số thứ tự 597, nhóm 87.14 danh mục “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được” ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST, Tuấn (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4558/TXNK-CST năm 2018 xác định linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 4558/TXNK-CST Ngày ban hành 13/08/2018
Ngày có hiệu lực 13/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4558/TXNK-CST năm 2018 xác định linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close