TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4562/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Biovegi Việt Nam.
(Đ/c: Số 35A, ngõ 45 Trần Thái Tông, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 01/Biovegi-STQ ngày 17/7/2018 của Công ty cổ phần Biovegi Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) về việc xem xét trị giá hải quan của cơ quan hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan kiểm tra trị giá khai báo, xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, cơ quan hải quan sẽ thực hiện xác định trị giá theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với các chứng từ, tài liệu tại hồ sơ nhập khẩu để thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp vướng mắc thì liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty cổ phần Biovegi Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (BHằng-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4562/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 4562/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 21/08/2018
Ngày có hiệu lực 21/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4562/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close