BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4615/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM DV và Vật tư Nông nghiệp Tiến Nông
(Địa chỉ: 647/11 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1207/2018TNHQ ngày 12/7/2018 của Công ty TNHH TMDV và VTNN Tiến Nông liên quan đến việc áp mã số nhập khẩu cho sản phẩm chế phẩm giặt thường hiệu DAFFO ONE nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối chiếu Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam và Danh mục hài hòa thuế quan Hoa Kỳ

Cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam đều đã ký tham gia Công ước HS (Công ước quốc tế về hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa). Theo quy định tại Điều 3 của Công ước, danh mục biểu thuế của hai quốc gia phải giống nhau ở cấp độ 6 số. Do đó, ở cấp độ 8 số, cùng mặt hàng có thể có mã số khác nhau tùy theo mỗi quốc gia.

Cụ thể, Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Danh mục hài hòa thuế quan Hoa Kỳ đối với nhóm hàng 34.02 thể hiện như sau:

Danh mục HH XNK VN theo TT 103

Harmonized Tariff Schedule of the United States

Code

Description

Code

Article Description

3402

Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 34.01:

3402

Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401:

3402.20

- Preparations put up for retail sale:

3402.20

Preparations put up for retail sale:

 

- - In liquid form:

 

 

3402.20.11

- - - Anionic surface active preparations

3402.20.11 (00)

Containing any aromatic or modified aromatic surface-active agent……………..

3402.20.12

- - - Anionic washing preparations or cleaning preparations, including bleaching, cleansing or degreasing preparations

3402.20.51 (00)

Others……………

3402.20.13

- - - Other surface active preparations

 

 

3402.20.19

- - - Other washing preparations or cleaning preparations, including bleaching, cleansing or degreasing preparations

 

 

 

….

 

 

Theo đó, nội dung phân nhóm 3402.20 là giống nhau ở cả 2 danh mục hàng hóa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nội dung chi tiết tại mã số 3402.20.11 của danh mục hàng hóa Việt Nam và của Hoa Kỳ khác nhau. Cụ thể: tại danh mục hàng hóa Việt Nam nội dung mã số 3402.20.11 là “Anionic surface active preparations (tạm dịch: Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion)”, trong khi của Hoa Kỳ là “Containing any aromatic or modified aromatic surface-active agent... (có chứa tác nhân hoạt động bề mặt có chứa vòng thơm hoặc vòng thơm đã được biến tính...)

2. Việc phân loại đối với các mặt hàng cụ thể do Công ty nhập khẩu tại tờ khai số 101622540502/A11 ngày 25/9/2017:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

a) Đối với 3 mặt hàng có tên khai báo là “Daffo One Frule-nước giặt”, “Daffo One Trusle-nước giặt”, “Daffo One Tidale-bột giặt”, theo nội dung tại Thông báo phân tích kèm mã số hàng hóa số 2272/TB-KĐ3 ngày 21/10/2017 thì cả 3 mặt hàng được phân loại vào các mã số 3402.20.19, 3402.20.92. Trong khi văn bản xác nhận của Công ty tại Mỹ 3 mặt hàng được phân loại vào mã số 3402.20.11. Như vậy, 3 mặt hàng đều thống nhất mã ở cấp độ 6 số là: 3402.20.

Việc phân loại 3 mặt hàng trên ở cấp độ 8 số khi nhập khẩu vào Việt Nam phải tuân thủ trên cơ sở cấu trúc danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, cụ thể như sau:

Mặt hàng có tên khai báo là Daffo One Frule-nước giặt, có kết quả phân tích là Chế phẩm giặt chứa chất hoạt động bề mặt anion và không phân ly, dạng lỏng, đã được đóng gói bán lẻ, trong chai 3.8 lít, phù hợp phân loại vào mã số 3402.20.19

Mặt hàng có tên khai báo Daffo One Trusle-nước giặt, có kết quả phân tích là Chế phẩm giặt chứa chất hoạt động bề mặt anion và không phân ly, dạng lỏng, đã được đóng gói bán lẻ, trong chai 3.8 lít, phù hợp phân loại vào mã số 3402.20.19

Mặt hàng có tên khai báo là Daffo One Tidale-bột giặt, có kết quả phân tích là Chế phẩm giặt rửa dạng anion. Thành phần chính gồm chất hoạt động bề mặt anion, muối Natri carbonat, Natri Silicate, Natri clorua,..., đã đóng gói bán lẻ trọng lượng 0.4536 kg, phù hợp phân loại vào mã số 3402.20.92.

b) Đối với mặt hàng có tên khai báo là Daffo One Jadelee-nước xả vải

Kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 3: Chế phẩm làm mềm vải dạng lỏng đã đóng gói bán lẻ trong chai 3.8 lít. Thành phần chính gồm chất làm mềm có thành phần từ sáp, hoạt động bề mặt cation, không ion, hỗn hợp các chất thơm...trong môi trường nước.

Với thành phần và công dụng như trên, tham khảo chú giải chi tiết HS và tuyển tập ý kiến phân loại, sản phẩm phù hợp phân loại vào mã số 3809.91.10.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM DV và Vật tư Nông nghiệp Tiến Nông được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục Kiểm định HQ, Cục HQ TPHCM;
- Lưu: VT, TXNK-Na (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4615/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa là chế phẩm giặt thường hiệu DAFFO ONE do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4615/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4615/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa là chế phẩm giặt thường hiệu DAFFO ONE do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close