BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4633/TCHQ-GSQL
V/v giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đồng Tâm - Nghệ An;
(Đ/c: 246 Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)
- Công ty TNHH Sài Gòn Logistic.
(Đ/c: 525-527 Trần Xuân Soạn, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn không số ngày 09/7/2018 của Công ty cổ phần Đồng Tâm - Nghệ An va công văn số 008/CV-LOG-TCHQ ngày 07/7/2018 của Công ty TNHH Sài Gòn Logistic đề nghị hướng dẫn công tác giám sát đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 và Thông tư số 39/2018//TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

1. Về điểm sang tải hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (bao gồm các trường hợp đã hoàn thành thủ tục tạm nhập hoặc đã hoàn thành thủ tục tái xuất, chờ thực xuất) được thực hiện sang tải hàng hóa tại các địa điểm sau:

"a) Khu vực chịu sự giám sát hải quan tại cửa khẩu;

b) Cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa hoặc kho ngoại quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất;

c) Kho, bãi của thương nhân đã được Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất;

d) Các điểm thông quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới".

Và container hoặc phương tiện vận tải hàng hóa phải đảm bảo điều kiện để niêm phong hải quan theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 83 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

2. Giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất thực hiện theo quy định khoản 6 Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai tái xuất tại Chi cục Hải quan tạm nhập thì thủ tục vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển kết hợp quy định tại Điều 51c khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai tái xuất tại Chi cục Hải quan xuất thì thủ tục vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập quy định tại Điều 51b khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

- Việc giám sát hải quan từ Chi cục Hải quan nơi đi và Chi cục Hải quan nơi đến (bao gồm Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập, Chi cục Hải quan của khẩu xuất, Chi cục Hải quan quản lý địa điểm thay đổi phương tiện vận tải) bằng Biên bản bàn giao theo Mẫu 10/BBBG/GSQL Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC, cụ thể:

+ Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi: Thực hiện niêm phong hàng hóa, lập 03 Biên bản bàn giao hàng hóa theo Mẫu 10/BBBG/GSQL nêu trên, giao 02 Biên bản bàn giao cho người khai hải quan để vận chuyển cùng hàng hóa cho Chi cục hải quan nơi hàng hóa chuyển đến để làm tiếp thủ tục theo quy định.

+ Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến: Thực hiện tiếp nhận biên bản bàn giao từ người khai hải quan và kiểm tra các thông tin về Biên bản bàn giao, kiểm tra tình trạng niêm phong hoặc nguyên trạng hàng hóa, đối chiếu số niêm phong thực tế với số niêm phong hải quan trên biên bản bàn giao. Kết quả phù hợp thì xác nhận trên 02 Biên bản bàn giao (lưu 01 Biên bản và giao người khai hải quan 01 Biên bản). Trường hợp hàng hóa tiếp tục vận chuyển đến địa điểm tiếp theo để sang tải hoặc cửa khẩu xuất thì thực hiện công việc của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi nêu trên.

Đề nghị Công ty liên hệ với các Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục tạm nhập tái xuất và quản lý các địa điểm sang tải để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- Lưu: VT, GSQL.Tân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4633/TCHQ-GSQL năm 2018 về giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4633/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày có hiệu lực 07/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4633/TCHQ-GSQL năm 2018 về giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close