BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4653/TCHQ-TXNK
V/v Xử lý thuế đối với vật liệu nổ tiêu hủy

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom.
(Số 2001 - 2008, tầng 20, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11-03-05-270 ngày 06/4/2018 của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom đề nghị tiêu hủy và miễn thuế đối với vật liệu nổ công nghiệp nhập khẩu còn thời hạn sử dụng đến năm 2020. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 9 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018) quy định thì vật liệu nổ công nghiệp là vật liệu nổ sử dụng cho mục đích kinh tế, dân sự;

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 41 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 quy định thì tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải tuân theo quy định: Vật liệu nổ công nghiệp không sử dụng hết phải bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 15 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016) quy định thì hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao gồm: c) Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được được miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 (sửa đổi, bổ sung khoản 17 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12) quy định thì vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển dầu mỏ, khí đốt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi nhập khẩu;

Căn cứ điểm 5 khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 (sửa đổi khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP) của Chính phủ quy định thì đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom đề nghị tiêu hủy nhưng còn thời hạn sử dụng đến năm 2020 thì phải bán lại cho doanh nghiệp khác có chức năng kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. Vì vậy, không đủ điều kiện để tiêu hủy.

Về chính sách thuế: Đối với vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom trước đây nhập khẩu để phục vụ cho hoạt động dầu khí đã được miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng số vật liệu nổ này thì phải đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng, nộp đủ các loại thuế trước khi bán lại hàng hóa cho doanh nghiệp khác có chức năng kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


ư

Lưu Mạnh Tưởng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4653/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý thuế đối với vật liệu nổ tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4653/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày có hiệu lực 07/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4653/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý thuế đối với vật liệu nổ tiêu hủy do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close