BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4657/TCHQ-PC
V/v giải trình theo Điều 61 Luật Xử lý VPHC

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 2262/HQHN-CBL ngày 25/7/2018 của Cục Hải quan TP. Hà Nội v/v vướng mắc về vấn đề giải trình tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp vi phạm hành chính thì theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, việc giải trình là quyền của cá nhân, tổ chức vi phạm. Do đó, việc người lập biên bản vi phạm hành chính đề nghị cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện quyền giải trình ngay tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính là không phù hợp quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm yêu cầu được giải trình trực tiếp với người có thẩm quyền ngay tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thể tổ chức phiên giải trình ngay theo quy định tại đoạn 3 khoản 3 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì cá nhân, tổ chức vi phạm không phải gửi văn bản yêu cầu giải trình trực tiếp đến người có thẩm quyền.

2. Trường hợp cần có thêm thời gian để thực hiện việc giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức vi phạm có văn bản gửi người có thẩm quyền đề nghị gia hạn thêm thời gian giải trình. Việc gia hạn thời hạn giải trình phải bằng văn bản; trường hợp không đồng ý, người có thẩm quyền phải nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức vi phạm biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c P.TCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4657/TCHQ-PC năm 2018 về giải trình theo Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4657/TCHQ-PC Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày có hiệu lực 07/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4657/TCHQ-PC năm 2018 về giải trình theo Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close