BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4668/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tổng hợp Quyết Thắng.
(Số 375 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/QT-HN ngày 08/6/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tổng hợp Quyết Thắng về việc xác định mã HS máy làm mát không khí bằng bay hơi. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo chú giải chi tiết HS.

Căn cứ chú giải 4 chương 85:

“Nhóm 85.09 chỉ gồm những máy cơ điện loại thông thường được sử dụng cho mục đích gia dụng sau đây:... (b) Các loại máy khác có trọng lượng không quá 20 kg”.

Căn cứ chú giải 5 phần XVI: “Theo mục đích của Chú giải này, khái niệm “máy” có nghĩa là bất kỳ máy, máy móc, thiết bị, bộ dụng cụ hoặc dụng cụ đã nêu trong các nhóm của Chương 84 hoặc 85”.

1. Việc phân loại mặt hàng “máy làm mát không khí bằng bay hơi” đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 10442/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2016.

2. Bao bì đóng gói của máy làm mát không khí bằng bay hơi được phân loại theo mã số đã xác định của máy theo quy tắc 5 của Sáu quy tắc tổng quát Giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới.

Vậy đề nghị Công ty xác định mã số máy làm mát không khí bằng bay hơi theo đúng nội dung công văn số 10442/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2016 trong đó chỉ tiêu trọng lượng là trọng lượng của máy không bao gồm bao bì.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tổng hợp Quyết Thắng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục HQ TP Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4668/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa là máy làm mát không khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4668/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày có hiệu lực 08/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4668/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa là máy làm mát không khí do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close