BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4720/TCHQ-TXNK
V/v trị giá mặt hàng than đá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
(Địa chỉ: 226 Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3704/TKV-KDT+TP ngày 12/7/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc đề nghị xem xét lại mức giá mặt hàng than đá xuất khẩu tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo ý kiến của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại công văn nêu trên thì than đá là mặt hàng thường xuyên biến động về giá cả do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như tình trạng cung cầu, điều kiện thời tiết, điều kiện khai thác, tình hình chính trị thế giới và khu vực..., chủng loại than cục thường có chất lượng và giá bán cao hơn chủng loại than cám, chất lượng than cám 1 và cám 3a.1 là rất khác nhau. Do vậy, để có cơ sở xem xét kiến nghị, Tổng cục Hải quan đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cung cấp thông tin và tài liệu chứng minh giá bán xuất khẩu của mặt hàng than cục và than cám tương ứng với tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại than.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (Dần - 03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4720/TCHQ-TXNK năm 2018 về trị giá mặt hàng than đá xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4720/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 10/08/2018
Ngày có hiệu lực 10/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4720/TCHQ-TXNK năm 2018 về trị giá mặt hàng than đá xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close