BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4763/BNN-TCLN
V/v Điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Phúc đáp Văn bản số 1572/UBND-KTN ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc “xin ý kiến kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các giải trình của Ủy ban nhân dân Điện Biên tại Văn bản số 1572/UBND-KTN ngày 14 tháng 6 năm 2018. Việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát cụ thể, để lập phương án điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng cần đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Quản lý bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên, không chuyển rừng đặc dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sang loại rừng khác hoặc ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng;

- Hạn chế tối đa việc chuyển diện tích đất có rừng sang mục đích sử dụng khác, trong trường hợp cần thiết đề nghị làm rõ tính khả thi trước quyết định và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật;

- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở NN và PTNT tỉnh Điện Biên;
- Lưu VT; TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4763/BNN-TCLN năm 2018 điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 4763/BNN-TCLN Ngày ban hành 22/06/2018
Ngày có hiệu lực 22/06/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4763/BNN-TCLN năm 2018 điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close