BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4795/BGDĐT-KHTC
V/v thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn TPCP dự phòng giai đoạn 2012-2015

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện Quyết định số 1300/TTg ngày 01/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2); để có cơ sở theo dõi, tổng hợp và báo cáo Quốc hội, báo cáo Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh một số nội dung sau:

1. Khẩn trương triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 phân bổ cho Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

2. Thực hiện chế độ báo cáo:

a) Báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2016 đến thời điểm 30/9/2017; kết quả thực hiện năm 2017 (theo biểu số 01 gửi kèm).

b) Báo cáo kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên được giao kế hoạch giai đoạn 2017-2020 (theo biểu số 02 gửi kèm).

c) Thời hạn:

- Báo cáo kết quả thực hiện đến 30/9/2017 trước ngày 25/10/2017;

- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 trước ngày 10/01/2018.

3. Báo cáo được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính và gửi bản mềm qua địa chỉ email: [email protected]).

Nhận được Công văn này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo thực hiện báo cáo đúng hạn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở GDĐT (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

BIỂU 01

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2012-2016
(Kèm theo Công văn số 4795/BGDĐT-KHTC ngày 13/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương………

Đơn vị: Triệu đồng.

Kế hoạch vốn và nhiệm vụ được giaoKế hoạch vốn và nhiệm vụ được giaoKế hoạch vốn và nhiệm vụ được giaoKế hoạch vốn và nhiệm vụ được giaoKế hoạch vốn và nhiệm vụ được giao

Đã được bố trí vốn theo nhiệm vụĐã được bố trí vốn theo nhiệm vụĐã được bố trí vốn theo nhiệm vụĐã được bố trí vốn theo nhiệm vụĐã được bố trí vốn theo nhiệm vụ

Kết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiện

Kế hoạch vốn

Kế hoạch nhiệm vụKế hoạch nhiệm vụKế hoạch nhiệm vụ

Có Quyết định giao vốn

Nhiệm vụ tương ứngNhiệm vụ tương ứngNhiệm vụ tương ứng

Đã giải ngân

Kết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụ

Số phòng học MNSố phòng học MN

Số phòng học tiểu họcSố phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụSố phòng làm nhà công vụ

TT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn và nhiệm vụ được giao

Đã được bố trí vốn theo nhiệm vụ Kết quả thực hiện Ghi chú (tình hình triển khai xây dựng)

Kế hoạch vốn

Kế hoạch nhiệm vụ Có Quyết định giao vốn Nhiệm vụ tương ứng Đã giải ngân Kết quả nhiệm vụ  

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụ

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụ

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học Số phòng làm nhà công vụ  
                                                                                                                             

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 1....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 2....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 3....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1: Ghi số phòng đã xây dựng hoàn thành;

2: Ghi số phòng đang xây dựng;

3: Ghi số phòng đang triển khai.

 

BIỂU 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2017-2020

(Kèm theo Công văn số 4795/BGDĐT-KHTC ngày 13/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương………

Đơn vị: Triệu đồng

Kế hoạch vốn và nhiệm vụ được giaoKế hoạch vốn và nhiệm vụ được giaoKế hoạch vốn và nhiệm vụ được giaoKế hoạch vốn và nhiệm vụ được giaoKế hoạch vốn và nhiệm vụ được giao

Đã được bố trí vốn theo nhiệm vụĐã được bố trí vốn theo nhiệm vụĐã được bố trí vốn theo nhiệm vụĐã được bố trí vốn theo nhiệm vụĐã được bố trí vốn theo nhiệm vụ

Kết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiệnKết quả thực hiện

Kế hoạch vốn

Kế hoạch nhiệm vụKế hoạch nhiệm vụKế hoạch nhiệm vụ

Có Quyết định giao vốn

Nhiệm vụ tương ứngNhiệm vụ tương ứngNhiệm vụ tương ứng

Đã giải ngân

Kết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụKết quả nhiệm vụ

Số phòng học MNSố phòng học MN

Số phòng học tiểu họcSố phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụSố phòng làm nhà công vụ

TT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn và nhiệm vụ được giao

Đã được bố trí vốn theo nhiệm vụ Kết quả thực hiện Ghi chú (tình hình triển khai xây dựng)

Kế hoạch vốn

Kế hoạch nhiệm vụ Có Quyết định giao vốn Nhiệm vụ tương ứng Đã giải ngân Kết quả nhiệm vụ  

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụ

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học

Số phòng làm nhà công vụ

Tổng số

Trong đó TPCP

Tổng số

Số phòng học MN

Số phòng học tiểu học Số phòng làm nhà công vụ  
                                                                                                                             

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 1....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 2....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huyện 2....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1: Ghi số phòng đã xây dựng hoàn thành;

2: Ghi số phòng đang xây dựng;

3: Ghi số phòng đang triển khai.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4795/BGDĐT-KHTC năm 2017 về thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 4795/BGDĐT-KHTC năm 2017 về thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu 4795/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành 13/10/2017
Ngày có hiệu lực 13/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 4795/BGDĐT-KHTC năm 2017 về thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close