BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4795/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm đắm

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 797/HQBĐ-NV ngày 27/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định báo cáo vướng mắc về thủ tục nhập khẩu hàng hóa là phế liệu từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm đắm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc đối tượng hàng hóa làm thủ tục nhập khẩu.

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-CVHHQNh ngày 22/02/2018 của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và công văn số 166/KSON-KK ngày 08/2/2018 của Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường và công văn số 716/ĐTCBL-Đ7 ngày 19/7/2018 của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) về việc trao đổi kết quả điều tra, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Định chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa được xác định là phế liệu thu được từ việc trục vớt, thanh thải tàu M/V Jupiter bị chìm đắm theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ.

2. Về nhập khẩu từng lần đối với hàng hóa là phế liệu thu được từ việc trục vớt, thanh thải tàu M/V Jupiter bị chìm đắm.

- Để thuận lợi cho Công ty Cổ phần đầu tư XNK Bông Sen Vàng (Công ty) trong việc thực hiện trục vớt và làm thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa là phế liệu trục vớt thanh thải từ tàu M/V Jupiter bị chìm đắm, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Định chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn thực hiện thủ tục nhập khẩu theo từng lần đối với khối lượng hàng hóa là phế liệu được trục vớt theo thông báo của Công ty và đảm bảo giám sát chặt chẽ việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm tập kết tránh việc thẩm lậu vào nội địa khi hàng hóa chưa được làm thủ tục nhập khẩu.

- Công ty có trách nhiệm thông báo về địa điểm tập kết hàng hóa cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn để tổ chức thực hiện việc giám sát hải quan theo quy định.

3. Giá trị tính thuế:

Căn cứ Điều 3, khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 3, Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Điều 37 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định. Trường hợp người khai hải quan không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan căn cứ nguyên tắc, phương pháp trị giá hải quan, cơ sở dữ liệu trị giá, các tài liệu, chứng từ có liên quan quy định tại Thông tư này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP XNK Bông Sen Vàng (thay t/l);
(Đ/c: 6c Đội Nhân, Cống Vị, Vinh Phú, Ba Đình, Hà Nội)
- Cục Thuế XNK (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4795/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm đắm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4795/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 15/08/2018
Ngày có hiệu lực 15/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4795/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm đắm do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close