BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4802/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ.
(Đ/c: Km 6, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 8479/HQHP-GSQL ngày 27/6/2018 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và công văn số 128/2018/NHĐV ngày 12/6/2018 của Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ báo cáo về việc đưa hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan từ cảng Nam Hải Đình Vũ về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC, không cho phép vận chuyển hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan từ cảng Nam Hải Đình Vũ về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung để chờ làm thủ tục hải quan.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan còn lưu giữ tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải tại địa chỉ lô CN3, KCN Minh Phương Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ thông báo cho các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu còn lưu giữ tại địa điểm của Công ty Logistics Nam Hải, thời gian thực hiện đến hết ngày 31/8/2018.

Sau thời hạn nêu trên, nếu hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan còn tập kết tại địa điểm của Công ty Logistics Nam Hải chưa hoàn thành thủ tục hải quan, Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV3 phối hợp với Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ và Công ty Logistics Nam Hải thực hiện giám sát, kiểm soát chặt chẽ và vận chuyển hàng hóa trở về cảng Nam Hải Đình Vũ để làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4802/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4802/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 15/08/2018
Ngày có hiệu lực 15/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4802/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close