BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4803/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Showa Brain Navi Việt Nam.
(Đ/c: Phòng 1.3, Lầu 1, Số 3 Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Ngày 09/8/2018, Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số SBNV/ĐĐN/2018-02 ngày 12/4/2018 của Công ty TNHH Showa Brain Navi Việt Nam đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng có tên thương mại là: Bộ cờ bóng chuyền Haikyu!! (Bộ cờ mở rộng). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin cung cấp chưa phù hợp. Cụ thể:

- Công ty sử dụng mẫu Đơn đề nghị xác định trước mã số chưa phù hợp. Đề nghị Công ty sử dụng Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và điền đầy đủ các thông tin trên đơn.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên (kèm mẫu), để Công ty TNHH Showa Brain Navi Việt Nam biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Thủy - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4803/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là Bộ cờ bóng chuyền Haikyu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4803/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 15/08/2018
Ngày có hiệu lực 15/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4803/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là Bộ cờ bóng chuyền Haikyu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close