BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4830/TCHQ-TXNK
V/v miễn tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
(44 đường Yên Phụ, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2294/NSHN-QLDA ngày 3/8/2018 của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội về việc miễn tiền chậm nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại công văn số 6577/TCHQ-TXNK ngày 6/10/2017 của Tổng cục Hải quan thì trường hợp phần máy móc, thiết bị do Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội tạm nhập khẩu, không tái xuất không tiêu hủy sử dụng tại thị trường Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu và tiền chậm nộp.

2. Về miễn tiền chậm nộp tiền thuế.

Theo quy định tại Điều 103 và Điều 111 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì một trong các hành vi vi phạm pháp luật về thuế là chậm nộp tiền thuế và người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 21/2012/QH13Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13) thì từ ngày 1/7/2013, hành vi chậm nộp tiền thuế không thuộc hành vi bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà phải trả lãi chậm nộp và hiện nay mức tính tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Vì vậy, việc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đề nghị miễn tiền chậm nộp phát sinh là không có cơ sở để giải quyết.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội nộp đủ tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4830/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4830/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 16/08/2018
Ngày có hiệu lực 16/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4830/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close