TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4880/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hanoi Steel Center.
(Lô M5B Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 195-18/CV-HSC ngày 11/7/2018 của Công ty TNHH Hanoi Steel Center về việc mã HS code cho mặt hàng Thép. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

a. Về việc áp dụng mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, quy định: “Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế”

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xây dựng tuân thủ hoàn toàn Danh mục HS của Tổ chức Hải quan thế giới (ở cấp độ 6 số) và Danh mục Hài hòa thuế quan của ASEAN (ở cấp độ 8 số). Tuy nhiên, trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS.

b. Về phân loại mã số hàng hóa:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” .

Như vậy, việc phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, Công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các nội dung quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4880/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa là mặt hàng thép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 4880/TXNK-PL Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày có hiệu lực 23/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4880/TXNK-PL năm 2018 về phân loại hàng hóa là mặt hàng thép do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close