TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4883/TXNK-TGHQ
V/v phí bản quyền

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tinh Tươm.
(Đ/c:Tầng 7 Tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Hà Nội)

Trả lời công văn số 21-2018/CV-NeatClean ngày 6/8/2018 của Công ty cổ phần Tinh Tươm (sau đây viết tắt là Công ty) về Khoản phí bản quyền nhãn hiệu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về phí bản quyền:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về các Điều kiện để cộng Khoản phí bản quyền vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu thì nếu Khoản phí bản quyền của Công ty được tính theo tỷ trọng doanh thu bán hàng phát sinh từ hàng hóa mua trong nước hoặc dịch vụ bán hàng sau nhập khẩu không đáp ứng các Điều kiện tại Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC, do đó không phải cộng Khoản phí bản quyền vào trị giá của hàng hóa nhập khẩu.

2. Về phân bổ phí bản quyền: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6440/TCHQ-TXNK hướng dẫn Công ty về việc phân bổ phí bản quyền.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty cổ phần Tinh Tươm được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (BH-3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4883/TXNK-TGHQ năm 2018 về khoản phí bản quyền nhãn hiệu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 4883/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 27/08/2018
Ngày có hiệu lực 27/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4883/TXNK-TGHQ năm 2018 về khoản phí bản quyền nhãn hiệu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close