BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4941/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP năm 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Cục Việc làm;
- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Cục An toàn lao động;
- Cục Người có công;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Cục Phòng chống tệ nạn xã hội;
- Cục Trẻ em;
- Vụ Tổ chức cán bộ.

Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị ngày 08/12/2016 theo Thông báo số 5033/TB-LĐTBXH ngày 14/12/2016, Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

Căn cứ nhiệm vụ đã được giao tại các Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2015; số 773/QĐ-LĐTBXH ngày 06/8/2015 và số 1641/QĐ-LĐTBXH ngày 10/11/2015 của Bộ về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực, trong đó, đối với các nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành cần báo cáo rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp khắc phục, dự kiến thời gian hoàn thành.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Pháp chế;
- Tổ Công tác của Bộ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về việc báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 27/11/2017

Số hiệu 4941/LĐTBXH-KHTC Ngày ban hành 27/11/2017
Ngày có hiệu lực 27/11/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về việc báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 27/11/2017
Mục lục

Mục lục

Close