BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4946/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa đi trưng bày

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam
(ĐC: Phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 29/FVL-XNK ngày 17/8/2018 của Công ty TNHH Ford Việt Nam về đề nghị đưa 02 xe ô tô Ford Everest đi trưng bày nhằm quảng bá sản phẩm tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Đakao, TP.HCM trong thời gian từ 24/8/2018 đến 30/8/2018 trong thời gian chờ thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, điểm c Khoản 3 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm 21 Khoản 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH Ford Việt Nam được vận chuyển 02 chiếc xe ô tô Ford Everest thuộc các tờ khai hải quan số 10216629442 và 10216454884 ngày 13/8/2018 từ địa điểm bảo quản xã Hiệp Phước, Q. Nhà Bè, TP.HCM đến địa điểm trưng bày tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Đakao, TP.HCM.

Công ty TNHH Ford Việt Nam thông báo kế hoạch vận chuyển, trưng bày cho Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm bảo quản hàng hóa biết, theo dõi và chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa trong quá trình vận chuyển, trưng bày đến khi có kết quả kiểm tra chất lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam và cơ quan hải quan quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.HCM (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4946/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa hàng hóa đi trưng bày nhằm quảng bá sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4946/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày có hiệu lực 23/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4946/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa hàng hóa đi trưng bày nhằm quảng bá sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close