BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4948/TCHQ-PC
V/v xử lý phương tiện bị tạm giữ

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1193/HQĐT-CBL&XL ngày 09/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp xin ý kiến về việc xử lý phương tiện bị tạm giữ trong vụ việc kinh doanh đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì người ra quyết định tạm giữ phải trả lại cho cá nhân, tổ chức tang vật, phương tiện bị tạm giữ nếu trong quyết định xử phạt không áp dụng hình thức phạt tịch thu đối với tang vật, phương tiện đó. Trình tự, thủ tục trả lại phương tiện bị tạm giữ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, Điều 9 Thông tư số 47/2014/TT-BCA ngày 17/10/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ.

- Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đối với biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, chỉ được kê biên tài sản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế. Do đó, trường hợp không có căn cứ xác định phương tiện bị tạm giữ là tài sản của chủ thể vi phạm hành chính thì không có cơ sở giữ lại phương tiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành - P.TCT (để b/c);
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4948/TCHQ-PC năm 2018 về xử lý phương tiện bị tạm giữ trong vụ việc kinh doanh đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4948/TCHQ-PC Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày có hiệu lực 23/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4948/TCHQ-PC năm 2018 về xử lý phương tiện bị tạm giữ trong vụ việc kinh doanh đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close