BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4971/BTNMT-TCCB
V/v tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Đồng chí cùng các cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương; sự nỗ lực của cơ quan tài nguyên và môi trường các cấp, công tác quản lý về tài nguyên và môi trường đã được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét, góp phần ổn định xã hội, phát huy nguồn lực tài nguyên và môi trường cho phát triển đất nước và của địa phương.

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành các Nghị quyết: số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế các Nghị định: số 24/2014/NĐ-CP và số 37/2014/NĐ-CP) đang được xem xét, ban hành; do đó, chưa có hướng dẫn mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp1 trong khi các địa phương đang tiến hành sắp xếp các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị theo tinh thần của các Nghị quyết nêu trên.

Các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành tài nguyên và môi trường đều là các lĩnh vực có tính chất phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, có tác động lớn đến quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, hệ thống tổ chức của ngành tài nguyên và môi trường đã được quan tâm kiện toàn; tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Để hệ thống tổ chức của ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương được sắp xếp bảo đảm hoạt động ổn định, có sự thống nhất tương đối, đáp ứng yêu cầu quản lý, trong quá trình sắp xếp các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương theo hướng:

1. Về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Các tổ chức hành chính: đối với các lĩnh vực lớn, khối lượng công việc nhiều như: đất đai, môi trường v.v, cần củng cố, thành lập tổ chức riêng, đủ mạnh để tập trung tham mưu quản lý; đối với các lĩnh vực khác có thể xem xét ghép các lĩnh vực quản lý có tính chất tương đồng, có liên quan trực tiếp để thành lập các phòng quản lý đa lĩnh vực.

- Các đơn vị sự nghiệp: tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai theo mô hình một cấp (đối với các tỉnh, thành phố chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai theo mô hình một cấp cần khẩn trương quyết định thành lập để nâng cao hiệu quả quản lý về đất đai và cải cách thủ tục hành chính); đối với Trung tâm phát triển quỹ đất, sắp xếp, kiện toàn theo quy định của Thông tư số 16/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BNV và tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW; đối với các đơn vị sự nghiệp khác hiện có, tiến hành rà soát để tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị hoạt động không hiệu quả, các tổ chức có chức năng tương đồng để thu gọn đầu mối theo yêu cầu nhưng phải bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ công phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở.

Căn cứ khối lượng công việc, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp, đặc thù của địa phương và tiêu chí thành lập để quyết định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường cho phù hợp.

2. Bố trí biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, tương xứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đồng chí./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Bộ Nội vụ;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VP, TCCB, ĐH(08).

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 


1 Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp (thay thế các Nghị định: số 24/2014/NĐ-CP và số 37/2014/NĐ-CP) để ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp (thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV)

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4971/BTNMT-TCCB năm 2018 về tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu 4971/BTNMT-TCCB Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4971/BTNMT-TCCB năm 2018 về tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Mục lục

Mục lục

Close