BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5009/TCHQ-TXNK
V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vận tải biển Leedumarin.
(Đ/c: Số 18B Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 2018/LDM ngày 20/08/2018 của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vận tải biển Leedumarin (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là Đá PUZZOLAN. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin cung cấp chưa phù hợp và chưa đầy đủ. Cụ thể: Đơn đề nghị xác định trước mã số không điền đầy đủ thông tin trên đơn theo mẫu. Ví dụ: Các thông tin nêu tại các mục 12, 13, Mã số đề nghị (mục 24); Cơ sở đề nghị (mục 25),....

Do đó, Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và gửi trả Đơn số 2018/LDM ngày 20/08/2018 kèm toàn bộ hồ sơ để Công ty điền đủ thông tin trên đơn theo mẫu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thương mại & Dịch vụ Vận tải biển Leedumarin biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Hường - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5009/TCHQ-TXNK năm 2018 trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là đá PUZZOLAN do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5009/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày có hiệu lực 28/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5009/TCHQ-TXNK năm 2018 trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa là đá PUZZOLAN do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close