BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5025/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV CHAMPION LEE GROUP VIỆT NAM.
(Lô N-8A, Đường số 4, KCN Long Hậu mở rộng, ấp 3, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số 01082018/CPVN ngày 20/8/2018 của Công ty TNHH MTV CHAMPION LEE GROUP VIỆT NAM cho mặt hàng có tên thương mại “G 9/553-050 TERRAWET GLOSS COATING”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có)”.

Tài liệu MSDS kèm theo hồ sơ xác định trước mã số của Công ty không nêu thành phần, hàm lượng cụ thể của hàng hóa. Và hồ sơ kèm theo không có chứng thư giám định đối với mẫu hàng để xác định được thành phần, tính chất hóa, lý, công dụng của hàng hóa.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số, đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV CHAMPION LEE GROUP VIỆT NAM biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Na) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5025/TCHQ-TXNK năm 2018 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5025/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày có hiệu lực 28/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5025/TCHQ-TXNK năm 2018 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close