BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5026/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Vinatoken.
(Đ/c: 157 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được đơn số 01/VNTK ngày 15/08/2018 của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Vinatoken (dưới đây gọi là Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng có tên thương mại là miếng lót thấm hút (dùng cho thực phẩm). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do các thông tin cung cấp chưa đầy đủ. Cụ thể đơn không đúng mẫu theo quy định của Thông tư 39/2018/TT-BTC, các điểm 8 (Ký, mã hiệu, chủng loại), điểm 24 (Mã số đề nghị), điểm 25 (cơ sở đề nghị) chưa được điền thông tin.

Ngoài ra, theo công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc phổ biến hướng dẫn lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số thì “Mẫu hàng của hồ sơ xác định trước mã số phải đảm bảo lấy hai mẫu, sau đó đựng chung vào một bao bì đóng gói cho mục đích vận chuyển và gửi đến Tổng cục Hải quan”. Tuy nhiên, Công ty chỉ gửi kèm 01 mẫu hàng kèm hồ sơ đề nghị xác định trước mã số.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty chưa đúng theo quy định về xác định trước mã số hàng hóa. Do đó, Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và gửi trả Đơn số 01/VNTK ngày 15/08/2018 kèm toàn bộ hồ sơ để Công ty điền đủ thông tin trên đơn theo mẫu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Vinatoken được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK Đ.Hằng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5026/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả hồ sơ xác định trước mã số mặt hàng miếng lót thấm hút do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5026/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày có hiệu lực 28/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5026/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả hồ sơ xác định trước mã số mặt hàng miếng lót thấm hút do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close