BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5044/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan của hàng bưu chính tại khu vực cửa khẩu biên giới

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 2128/BĐVN-DVBC ngày 26/5/2018 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc mở điểm kiểm tra hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (doanh nghiệp được chỉ định theo quy định của Luật Bưu chính) được thực hiện thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Lào Cai), Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính được thành lập theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai và Tây Ninh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Tổng Công ty Bưu điện VN (Đ/c: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5044/TCHQ-GSQL năm 2018 về địa điểm làm thủ tục hải quan của hàng bưu chính tại khu vực cửa khẩu biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5044/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 29/08/2018
Ngày có hiệu lực 29/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5044/TCHQ-GSQL năm 2018 về địa điểm làm thủ tục hải quan của hàng bưu chính tại khu vực cửa khẩu biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close