BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5057/TCHQ-GSQL
V/v thông báo bổ sung mu chữ ký và con dấu của 03 Phòng cp của Trung Quốc cp C/O mu E ưu đãi theo Hiệp định ACFTA

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

nh gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo thông báo của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan sao gửi bổ sung danh sách tên; mẫu chữ ký và mẫu dấu cập nhật của các cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của 03 Phòng cấp của Hải quan Trung Quốc vào danh sách đã thông báo tại công văn số 4870/TCHQ-GSQL ngày 20/8/2018 của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau:

1. Phòng cấp Huangpu Customs, gồm 02 trang;

2. Phòng cấp Jiangmen Customs, gồm 03 trang;

3. Phòng cấp Huhehaote Customs, gồm 03 trang;

Các danh sách tên; mẫu chữ ký và mẫu dấu của 03 Phòng cấp trên có hiệu lực từ ngày 20/8/2018.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Cục KTSTQ (để ph/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5057/TCHQ-GSQL năm 2018 thông báo bổ sung mẫu chữ ký và con dấu của 03 Phòng cấp của Trung Quốc cấp C/O mẫu E ưu đãi theo Hiệp định ACFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5057/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 30/08/2018
Ngày có hiệu lực 30/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5057/TCHQ-GSQL năm 2018 thông báo bổ sung mẫu chữ ký và con dấu của 03 Phòng cấp của Trung Quốc cấp C/O mẫu E ưu đãi theo Hiệp định ACFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close