BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5081/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng "thạch rau câu"

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Long Hải.
(Cụm CN 1, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 248/2017/CV-LH ngày 17/7/2018 của Công ty TNHH Long Hải (sau đây gọi là Công ty) về việc phân loại mặt hàng thạch rau câu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 16 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì “Phân loại hàng hóa là việc căn cứ vào đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

1. Thông báo số 3286/TB-TCHQ ngày 20/4/2016 của Tổng cục Hải quan là thông báo kết quả phân loại cho mặt hàng “Thạch rau câu vị dâu U.MAY Strawberry Yourt Fruits Jellym Agar 110g” thuộc tờ khai số 10053307402/A11 ngày 29/8/2015 do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Truyền thông Rồng Việt nhập khẩu, trên cơ sở kết quả phân tích là “Chế phẩm thực phẩm không đồng nhất (dạng thạch mềm có lẫn những khối thạch vuông và dai) có thành phần chính gồm đường khử, sản phẩm từ sữa, chất làm đặc, hương trái cây và phụ gia, đã đóng gói bán lẻ (110g/chiếc, khối lượng tịnh 720g/hộp)”.

2. Đối với trường hợp của Công ty, do Công ty chỉ nêu tên sản phẩm là “thạch rau câu” và nguyên liệu chính để chế biến sản phẩm, không nêu đầy đủ thành phần, đặc điểm, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của mặt hàng nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số cụ thể cho mặt hàng và cũng không có cơ sở để đối chiếu mã số của mặt hàng tại Certificate of Free Sale do Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cấp.

Đề nghị Công ty căn cứ thành phần, đặc điểm, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để phân loại, xác định mã số cho mặt hàng theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Long Hải biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5081/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng "thạch rau câu" do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5081/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 30/08/2018
Ngày có hiệu lực 30/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5081/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng "thạch rau câu" do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close